سیسمونی بزرگ واغظ

آدرس:خیابان امام پشت مسجد سرداران